Приемните родители получиха удостоверения за завършено обучение по проект „И аз имам семейство“

Днес бяха връчени удостоверенията на четирите семейства кандидати за приемни родители преминали обучение по проект  ”И аз имам семейство“ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Г-жа Ивелина Романова ръководител на проект  ”И аз имам семейство” връчи удостоверенията за успешно завършено обучение за приемни родители. Кандидатите за приемни родители получиха удостоверения за доброволни и професионални приемни родители по проекта. Обучението се провежде от социалните работници от “Екип по приемна грижа” по проекта – Светлана Илчева и Кремена Димитрова.

Кандидатите за приемни родители преминаха през базово и надграждащо обучение. Базовото обучението се проведе в продължение на 6 дни по 6 часа, а надграждащото обхвана 24 часа. В обучението бяха засегнати теми като: “Въведение в приемната грижа”, “Подкрепа на позитивното поведение”, “Посрещане на детето”, и др. За приемните родители бяха подготвени филми, казуси и ролеви игри, свързани с практическата част от обучението, чиято цел бе кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото.

По време на обучението, кандидатите получиха пълна представа за приемничеството. Кандидитите за професионални приемни родители, взеха участие в дискусии и разрешаване на казуси. Семействата проявиха разбиране към особеностите на децата, лишени от родителски грижи. Присъстваха редовно на всички занятия от курса на обучение и притежават необходимите качества за професионални приемни родители. Кандидатите изразяват готовност за сътрудничество с всички, които биха били заинтересувани от тяхните проблеми. В процеса на обучение, Екипа по приемна грижа, положи усилия да изгради у всички участници реалистични очаквания за децата, лишени от родителски грижи, както и да ги запознае със задълженията на професионален приемен родител.