Проект за дневен ред на заседание № 42 на ОбС-Елхово на 27 юли 2023 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 42 /17.07.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.07.2023 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 42-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за финансовото състояние на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД  за първото полугодие на 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община   Елхово за първото шестмесечие на 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по първа покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България -Турция 2021-2027.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 2023/2024 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

5.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода  януари 2023 г. – юни  2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари 2023 г. – юни  2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД и даване на мандат на представителя на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното на 08 август 2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади-публична общинска собственост за срок от една стопанска година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.1114 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Търговска” № 2 на Районен съд – Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 54/821 кв.м. ид.части от първи етаж на масивна триетажна училищна сграда – ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – град Елхово с идентификатор 27382.500.715.2, находяща се на ул. „Асен Златаров” № 15 за срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобрение на проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за присъединяване към електроразпределителната мрежа с кабел 1kV на фотоволтаична инсталация 50 kW в УПИ V-158, кв.16 А и фотоволтаична инсталация 199 kW в УПИ XII-157, кв.16 по плана на с. Лалково, общ. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV на „ФЕЦ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ“ УПИ III-38, кв. 29, с. Изгрев, община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен ел.кабел за външно ел.захранване от поз.имот с идентификатор 17748.73.5 по КККР на землище с. Гранитово, общ. Елхово, обл.Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 18.РАЗНИ

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово