Проект за дневен ред на заседание № 43 на ОбС-Елхово на 31 август 2023 г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ДО г-н/г-жа ………………………….
област с административен център гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

№ 43 /21.08.2023 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 31.08.2023 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 43-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2022 г.     
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.604-0003 от 29.03.2023г. и авансово плащане на разходи за ДДС, във връзка с реализацията на проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул. „Драгоман“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.604-0004 от 06.04.2023г. и авансово плащане на разходи за ДДС, във връзка с реализацията на проект „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 12.9 кв.м.ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна сграда със ЗП 344 кв.м., находяща се в гр. Елхово на ул.”Цар Калоян” № 13 с идент. 27382.500.1391.1 за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на общински недвижим имот находящ се в гр. Елхово, ж.к. „Изгрев”, бл. 14, вх.Б, ет. 1, ап. 13, съгласно чл. 23, ал. 1, т.3 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на вещи частна общинска собственост – строителни материали паваж втора употреба.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Търговска” № 2 на Районен съд – Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово 

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по СПОД

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 480/1480 кв. м. ид. ч. От дворно място цялото с площ 1 480 кв. м., съставляващо част от поземлен имот № 119 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово, отреден за  поземлен имот VІІІ-за КОО в кв. 20 по застроителния и регулационен план на с. Маломирово заедно с построената в имота постройка на допълващо застрояване на съсобственичката Гинка Янчева Петрова.

15. РАЗНИ

На вниманието на всички общински съветници!
На 29.08.2023 г. в 15:50 часа в  заседателната зала на община Елхово г-жа Нели Кадиева – изпълнителен директор на СНЦ „Местната инициативна група – Елхово – Болярово“ ще запознае общинските съветници с изпълнението на стратегията за местно развитие за изминалия програмен период и предстоящата подготовка на новата стратегия.

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово