Проект за дневен ред на заседание № 5 на ОбС-Елхово на 19 февруари 2024 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 5 /09.02.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 19.02.2024 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 5-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Заповед № АК – 11 – 00002 от 06.02.2024 г. на Областен управител на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода на мандат 2024-2027 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2024 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2024 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2023 година, Програмата за развитие на туризма в община Елхово за периода 2024-2027г. и Проектобюджет за 2024г. към Програмата за развитие на туризма в община Елхово за периода 2024-2027 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Елхово за периода 2024 – 2030 година в изпълнение на Областната стратегия на област Ямбол за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021 – 2030)

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“  на Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд „Социална закрила” .

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 г. на дружествата с общинско участие “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД и МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги 

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, определени по реда на чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 1,000дка, представляващ част от имот №61738.56.4–друг вид дървопроизводителна гора, частна общинска собственост в землището на с.Раздел.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за промяна на решение № 507/43/12 от Протокол № 43/31.08.2023 г. на Общински съвет – Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно придобиване от Община Елхово на недвижими имоти – държавна собственост намиращи се в гр. Елхово на пл. Христо Ботев №10, вх.Б, ет.1 и 2, предоставени в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г. в гори, собственост на Община Елхово и определяне начина на ползване на добитата дървесина.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Решение №295/26/10 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Елхово за промяна на началните цени за добив и продажба на дървесина на територията на Община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласие за поставяне на пейка със силуета на проф. д. ик. н. Стоян Денчев пред Читалище „Развитие 1893“ – Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на ПУП-парцеларен план за трасето на обект ОПТИЧЕН КАБЕЛ НА „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ООД от с.Кирилово, общ.Елхово до гр. Елхово, обл.Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

23. РАЗНИ

 

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ

Председател на ОбС-Елхово