Проект за дневен ред на заседание № 10 на ОбС-Елхово на 23 май 2024 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

      № 10 /15.05.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.05.2024 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 10-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 715/1330 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 330 кв.м съставляващо поземлен имот ІХ-426 в кв.55 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово на съсобственичката Златка Генова Стайкова.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 500.9942 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 650 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-312 в кв.26 по плана на с. Малък манастир.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

4.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 200/4087 кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 500.9705, находящ се в гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1А за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 9/143.40 кв.м.ид.ч. от първи етаж на двуетажна масивна сграда – кметство, находяща се в с. Бояново за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

7.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 80/811 кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 27382.500.341, находящ се в град Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“№151 за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

8.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Даване на предварителна съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находящи се в землището на, с. Кирилово община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

9.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Даване на предварителна съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находящи се в землищата на гр. Елхово, с. Добрич и с. Чернозем, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

10.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Даване на предварителна съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находящи се в землищата на с.Жребино и с.Бояново, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

11.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по СПОД

12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД и даване на мандат на представителя на Община Елхово в Общото събрание на акционерите в „Комплекс Колхида” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното на 25 юни 2024 г. редовно Общо събрание на акционерите.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

13. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Предложение за дарение на автомобил общинска собственост на областна дирекция на МВР – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

14. РАЗНИ

 

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ

Председател на ОбС-Елхово