Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Текущи проекти:

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на гр.Елхово”

Реализирани проекти:

„Подобряване на жизнената среда в село Маломирово – почистване, възстановяване и  благоустрояване”

„Канализация на улица „Кара Кольо” и улица „Марица” в град Елхово”

„Oблагородяване и благоустрояване на централна градска част- гр. Елхово”

„Oблагородяване и благоустрояване на паркова алея в град Елхово”

„Oблагородяване и благоустрояване на междублоковите пространства и районите около тях”

”Почистване на зелени площи в гр. Елхово, облагородяване и благоустрояване на районите около тях”

„Зацветяване и благоустрояване на централните части в с. Бояново, с. Кирилово, с. Лалково, общ. Елхово“

„Подобряване на жизнената среда в село Лесово – почистване, възстановяване и  благоустрояване”

“Създаване на зона за отдих и спорт в село Кирилово“

“Създаване на зона за отдих в кв.39 по ПРЗ на град Елхово ”