Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост – Заповед РД-30/23.01. 2008 г.

ЗАПОВЕД   РД-30/23.01. 2008 г.  На основание  чл. 44  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45  ал. 1 и ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с … Прочети още »

Явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години за имоти – публична общинска собственост – ЗАПОВЕД №РД-332 гр.Елхово 16.05.2007г.

З А П О В Е Д №РД-332 гр.Елхово 16.05.2007г. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2,  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление … Прочети още »

Явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти – частна и публична общинска собственост – ЗАПОВЕД № РД-188 гр.Елхово 26.03.2007г.

З А П О В Е Д № РД-188 гр.Елхово 26.03.2007г. На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2, чл.17, ал.1 ал.2, … Прочети още »

Явен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти публична общинска собственост – ЗАПОВЕД №РД-71 гр.Елхово 07.02.2007г.

З А П О В Е Д  №РД-71  гр.Елхово 07.02.2007г. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, … Прочети още »

Oтдаване под наем за срок от 10 години на общински терени – частна общинска собственост в гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№92, поземлен имот ХІІІ,кв.45 – ЗАПОВЕД №РД-907 27.12.2006г.

З А П О В Е Д гр.Елхово27.12.2006г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.15, ал.5 от Наредба №8 за реда и условията … Прочети още »