БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

БАНКА “ДСК” АД  ГР. ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF

1. /СУНАУ ОБА3.1/ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Нормативно основание:          Закон за устройство на територията – чл.16, ал.5 Необходими документи: заявление по образец Такса:  15.00 лв. Срок за изпълнение:  7 дни

2. /СУНАУ ОБА3.2/ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.56 Необходими документи: заявление по образец документи за собственост схема за разполагане, одобрена от главния архитект на общината специалните разрешителни /изискуеми по … Прочети още »

3. /СУНАУ ОБА3.3/ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.59, ал.2 във връзка с чл.8, т.3 и чл.12, ал.3 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост писмено съгласие на Националното … Прочети още »

4. /СУНАУ ОБА3.4/ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.124, ал.3 и 7 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост скица на имота Цена: 20.00 лв. Срок за изпълнение: 11 … Прочети още »

6. /СУНАУ ОБА3.6/ ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл. 135, ал. 3; чл. 136 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост предложение за исканото изменение (по преценка на възложителя) … Прочети още »

7. /СУНАУ ОБА3.7/ ИЗДАВАНЕ СКИЦА-ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.140 Необходими документи: заявление по образец; Приложение 1; Приложение 2; документ за собственост или право на строеж; разрешение за ползване на обект … Прочети още »

8. /СУНАУ ОБА3.8/ СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.141, ал.1 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител виза за проектиране /в случаите, в … Прочети още »

9. /СУНАУ ОБА3.9/ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145, ал.1 и 3 Необходими документи: заявление по образец документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител виза … Прочети още »