ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Нормативно основание: Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена – чл. 1; чл. 8 Необходими документи: … Прочети още »

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

БАНКА “ДСК” АД  ГР. ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF

/СУНАУ ОБА1.1/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕ

Подава се в общината по постоянен адрес. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 19а Необходими документи: Искане по образец с нотариална заверка на подписа на лицето Срок за … Прочети още »

/СУНАУ ОБА1.2/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

Издава се на наследниците от общината по постоянен адрес на починалото лице, след проверка на данните в регистрите за населението. Служи за установяване на наследствени отношения. Нормативно основание: Закон за … Прочети още »

/СУНАУ ОБА1.3/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

 Документът удостоверява семейното положение на българския гражданин. Издава се по постоянен адрес на лицето. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. … Прочети още »

/СУНАУ ОБА1.4/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

Документът удостоверява семейното положение на българския гражданин. Издава се по постоянен адрес на лицето. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. … Прочети още »

/СУНАУ ОБА1.5/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ /предоставя се и в кметствата и кметските наместничества/

Издава се от общината по постоянен адрес на молителя само в случаите, когато не разполага с друг документ, с който да докаже родствените връзки. Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация … Прочети още »

/СУНАУ ОБА1.6/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО – ПО ЧЛ. 173 ОТ СК); 6а.Приемане на отчет на настойника и издаване на удостоверение за настойничество

Нормативно основание: Семеен кодекс – Глава единадесета (чл. 153 и сл.) – за 6. Семеен кодекс – чл.171, чл.173, ал.2, и чл.174, ал.2 – за 6а. Необходими документи: Заявление свободен … Прочети още »