БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF

1. /СУНАУ I/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2)

Нормативно основание: Кодекс за социално осигуряване Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в” Необходими документи: Искане по образец  Копие на трудова книжка … Прочети още »

2. /СУНАУ IІ/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП 3)

Нормативно основание: Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7 Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3 Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 … Прочети още »

/СУНАО/ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ, КОИТО СЕ ДАВАТ ПО СИЛАТА НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Нормативно основание: Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”г”

4. /СУНАУ IV/ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Нормативно основание: Закона за достъп до обществена информация – чл.24 Необходими документи: Искане по образец Такса: съгласно ЗАПОВЕД N ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне … Прочети още »

6. / СУНАО/ РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОВЕДАНИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЩИНСКИЯ РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Нормативно основание: чл.19 от Закона за вероизповеданията Необходими документи: Заявление по образец Заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава Съдебно решение на Софийския градски … Прочети още »