56. /СУНАО/ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА И ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ

Нормативно основание: чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Удостоверение за регистрация на животновъден обект Срок на изпълнение: 7 дни Такса/Цена: няма

55. /СУНАО/ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Нормативно основание: чл.137, ал.1 от Закона за туризма Необходими документи: 1/ Заявление по образец 2/ удостоверение за категоризиране №…………..- ОРИГИНАЛ 3/ копия на документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.137, ал.1, т.3, … Прочети още »

Подаване на информация в община Елхово за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване съгласно Закона за туризма /Обн. ДВ. бр.30 от 26 март 2013г./

Кратка информация:             Съгласно  чл. 116, ал.1 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните … Прочети още »

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

БАНКА “ДСК” АД  ГР. ЕЛХОВО IBAN :  BG91STSA93008401554900 BIC    :  STSABGSF

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТМ.) С ЖИЛИЩНИ НУЖДИ ПО ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Закон за местните данъци и такси – чл.115 Необходими документи: Заявление по образец Цена:  … Прочети още »

2. /СУНАУ ОБА2.2/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Нормативно основание:          Закона за общинската собственост – чл.62, ал.4 Необходими документи: Заявление по образец Документ за собственост Актуална скица на имота /при необходимост/ Цена:  7,00 лв. Срок за изпълнение: … Прочети още »

3. /СУНАУ ОБА2.3/ УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ – КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Нормативно основание: Закона за общинската собственост – чл.45а, ал.1 КАРТОТЕКИРАНЕ: Необходими документи: Заявление по образец Декларация по одобрен от кмета на общината текст, съгласно чл.7, ал.2 от Наредба №11 на … Прочети още »

4. /СУНАУ ОБА2.4/ СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Нормативно основание: Закона за общинската собственост – чл.62, ал.2 Закон за местните данъци и такси – чл.115 Необходими документи: Заявление по образец Документ за самоличност Цена:  За заверка – 1,00 … Прочети още »

5. /СУНАУ ОБА2.5/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСАН ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ

Нормативно основание: Закона за общинската собственост – чл.62, ал.4 Необходими документи: Заявление по образец Документ за собственост Копие от актуална скица Удостоверение за наследници /при необходимост/ Цена:  3.00 лв. Срок … Прочети още »

6. /СУНАУ ОБА2.6/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Нормативно основание: Закона за общинската собственост – чл.62, ал.4, във връзка с Гражданскопроцесуален кодекс – чл.587 Необходими документи: Заявление по образец Документ за собственост Копие от актуална скица Удостоверение за … Прочети още »