Публичен търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост за срок от 10години

З А П О В Е Д №РД-878 гр.Елхово, 07.11.2012г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона … Прочети още »

Предстои провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти

З А П О В Е Д №РД-784 гр.Елхово, 09.10.2012г.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона … Прочети още »

Отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-768 Елхово, 03.10.2012 г.         На основание чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-769 Елхово, 03.10.2012 г.   На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/изм.ДВ бр.25/12г./, чл.20 ал./1/, … Прочети още »

Търг с явно наддаване за учредяване право на ползване

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на язовири и водоем

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредба N 5 за реда за … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти

На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/изм.ДВ бр.25/2012г./, чл.20ал./1/, ал./2/ и … Прочети още »