Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба „Социални дейности”

Публикувано на: петък, 23 март 2012 Валидно до: сряда, 04 април 2012 Файлове и ресурси техническо предложение ценово предложение административни сведения декларация публична покана

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба „Социални дейности”

Публикувано на: петък, 23 март 2012 Валидно до: сряда, 04 април 2012 Файлове и ресурси техническо предложение ценово предложение административни сведения декларация публична покана  

Публична покана с предмет: „Услуги за осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на мерки за публичност и визуализация” по проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, финансиран съгласно договор ¹ DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС)

Публикувано на: вторник, 03 април 2012 Валидно до: вторник, 10 април 2012 Файлове и ресурси Изтегли

ПОКАНА

Във връзка с реализация на Проект „Подобряване на социалната инфрасртукура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип„” на основание чл. 2, ал.1, т.2 … Прочети още »

ПОКАНА

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед ¹ 118 от 15.02.2012г. на Кмета на Община Елхово, моля, да ни … Прочети още »