Проект за дневен ред на заседание № 39 на ОбС-Елхово на 27 април 2023 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 39 /18.04.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.04.2023 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 39-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на средства за изплащане помощи за погребални услуги на жители на община Елхово през 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване на средства за провеждане събори села на територията на община Елхово през 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 2022 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от  2023 – 2024  година и Годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на общински пазар в гр.Елхово, ул.”Пирин” № 6 с площ от 34кв.м за срок от 5 години след  провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи:  УПИ ІХ – за КОО; УПИ Х – за КОО и  УПИ ХІ – ЗА КОО в кв. 49 по плана на село Раздел за частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 2 879 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-за  КОО в кв. 49 по плана на с. Раздел.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на 19,32 кв.м. ид.ч.  от двуетажна сграда – кметство, находяща се в УПИ – за общински дом и читалище в кв. 28 по плана на село Жребино за срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на вещи частна общинска собственост – строителни материали керемиди втора употреба.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 408 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХХ-за КОО в кв. 13 по плана на с. Голям Дервент.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 90/1440 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 440 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-61 в кв. 11 по плана на с. Стройно на съсобствениците Даниела Иванова Агре и Деян Георгиев Дичев.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 340/1530 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 530 кв. м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич на съсобственика „ИНФЕЙМЪС ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД гр. Велико Търново.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в имот частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот ХІІІ-за трафопост   в кв. 9 по плана на с. Изгрев на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД гр. Пловдив.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

17.РАЗНИ

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово