Проект за дневен ред на заседание № 7 на ОбС-Елхово на 15 март 2024 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

                                                           г-н /г-жа/…………………………….                                                                    

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 7 /05.03.2024 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 15.03.2024 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 7-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности на община Елхово за 2025 г., 2026 г. и 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024год.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Одобряване на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Елхово за 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2024 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Допълване на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Елхово през 2024г. /приета с Решение на Общински съвет Елхово №36/5/3 от 19.02.2024г./

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна общинска собственост от I-IX категория за срок от десет стопански години. 

  ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

   

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

   

9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 с площ 14.14 кв. м., находяща се в град Елхово на ул. “Индже войвода“ № 2, ет.3 за срок от 10 /десет/ години след провеждането на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 48/142 кв.м.ид.части от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7, находяща се в град Елхово ул. „Морава“ № 1А за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

11. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи поземлени имоти с идентификатори 27382.500.9680 и 27382.500.9681 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9933 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за промяна на решение № 507/43/12 от Протокол № 43/31.08.2023 г. на Общински съвет – Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

15. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Определяне на нов представител на Общински съвет – Елхово в Общинска експертна комисия по въпросите на спорта (ОЕКВС).

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 

16. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Промяна в съставите на Постоянната комисия по общински бюджет и икономическа политика, (ОБИП) и  Постоянната комисия по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ).

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 

17. РАЗНИ

 

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ

Председател на ОбС-Елхово