Проект за приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 на ОбС Елхово за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да … Прочети още »

ПРОЕКТ на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                            … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ :   Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите … Прочети още »

Проект за приемане на нова Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Елхово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба №5 на Общински съвет -Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

  СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Елхово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ : Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 на ОбС Елхово за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ : Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица … Прочети още »

Проект за приемане на нова Наредба №3 на Общински съвет –Елхово за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Елхово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Елхово

СЪОБЩЕНИЕ:             Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Елхово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица … Прочети още »