Проект за дневен ред на заседание № 9 на ОбС-Елхово на 25 април 2024 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

                                                           г-н /г-жа/…………………………….                                                                    

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А 

      № 9 /15.04.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.04.2024 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 9-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2024 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г. на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

4.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Кандидатстване на Общински Етнографско-археологически музей – Елхово с проектно предложение по Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Итнеррег България – Турция 2021-2027 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2024 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 2023 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Предложение за промяна на представителя на община Елхово в юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „Местна инициативна група-Елхово-Болярово”.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Определяне на нов представител на Община Елхово в колективния орган на управление на юридическо лице с нестопанска цел   Сдружение „ Местна инициативна група – Елхово – Болярово”

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на сглобяем павилион – частна общинска собственост с площ от 24 кв.м., находящ се в с. Добрич, кв.11, парцел за общински нужди, сел.съвет и културен дом за срок до 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 2 кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 27382.500.9705, целия с площ от 4087 кв.м., находящ се в град Елхово на ул. „Морава“ №1А след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово                    

11. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 61.82 кв.м.ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда със ЗП 344 кв.м., находяща се в град Елхово на ул. «Цар Калоян» №13 с идентификатор 27382.500.1391.1 за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

13. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 749/4853 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 27382.500.2576 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово, целия с площ 4 853 кв.м. на съсобственика „Дружество за автомобилни превози“ АД гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

15. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 90/640 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 640 кв.м. съставляващо поземлен имот ХV-192 в кв. 26 по Застроителния и регулационен план на с. Кирилово на съсобственичката Ревекка Николаевна Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

16. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 300/1610 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 610 кв.м. съставляващо поземлен имот № 317 по Кадастралния план на с. Пчела отреден за поземлени имоти ХVІІ-275 и ХVІІІ-275 в кв.11 по Застроителния и регулационен план на с. Пчела на съсобственичката Кръстинка Стоянова Палова.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

17. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9945 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

18. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 27382.500.9908 по скица-проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, включен в УПИ ХІІ-2006 в кв. 87 по Регулационния план на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

19. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 09.05.2024г. от 11.00 часа на общото събрание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол с резервна дата съгласно чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВИК  22.05.2024г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

/Поради големия обем на приложенията, същите не са разпечатани, но може да разгледате в сайта на община Елхово/

20. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект: Външно електрозахранване с кабел 1 kV Фотоволтаична инсталация „Кирилово-Солар Профюжън“ инсталация за производство на ел. енергия и отдаване в електроразпределителната мрежа по чл. 25 от ЗЕВИ, в ПИ с идентификатор 36909.75.10, с. Кирилово, общ. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

21.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

22.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Определяне на комисия за проверка на дейността на МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

23.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение 45/5/12 от 19.02.2024г. по протокол №5/19.02.2024г. на ОбС- Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

  1. РАЗНИ

 

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ

Председател на ОбС-Елхово