ЗАПОВЕД № РД-367 от 22.06.2021 относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД  № РД-367/22.06.2021г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-282 от 13.05.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

ЗАПОВЕД  № РД-282 Елхово/ 13.05.2021 г.         На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 241 /16.04.2021 относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост от ПИ с идентификатор 27382.500.7181, находящ се в гр. Елхово на ул. “Балабанска“

З А П О В Е Д № РД-241 гр. Елхово, 16.04.2021 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 173 / 15.03.2021 относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД – 173/ 15.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 172 / 15.03.2021 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 172/ 15.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 32 / 14.01.2021 г. относно публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали средни гранитни павета втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 32/ 14.01.2021 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 31 / 14.01.2021 г.  относно публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД- 31 / 14.01.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

Заповед № РД – 07-36/ 19.11.2020 г. на ОД “Земеделие” – гр. Ямбол за провеждане на търг

Областна дирекция “Земеделие” – Ямбол открива процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, по реда … Прочети още »

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Обществени поръчки“ при общинска администрация на Община Елхово

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-608/29.09.2020г. … Прочети още »