Заповед № РД – 294/ 06.04.2023 г. за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години

ЗАПОВЕД № РД-294 Елхово, 06.04.2023г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за … Прочети още »

Заповед № РД – 273/ 30.03.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-273 гр. Елхово, 30.03.2023 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба … Прочети още »

Заповед № РД – 122/ 10.02.2023 г. за открит конкурс за възлагане на добив на прогнозни количества дървесина от горските теритоии собственост на община Елхово

З А П О В Е Д № РД – 122/10.02.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5,  ал.1, т.2, чл.10, ал.1, т.1,  чл.12, ал.1 и … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 45 / 09.01.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, които са публична общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД-45 гр. Елхово, 09.01.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.1, ал.2 и ал.3 … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 44 / 09.01.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД- 44 гр. Елхово, 09.01.2023 г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 43 / 09.01.2023 г. за откриване на процедура за по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД- 43 гр. Елхово, 09.01.2023 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 857 / 28.11.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на действително добити количества дървесина

З А П О В Е Д №  РД – 857 / 28.11.2022 г. на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 1, във връзка с … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-739/ 19.10.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади-публична общинска собственост

ЗАПОВЕД  № РД-739 Елхово, 19.10.2022г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.103 от ППЗСПЗЗ,  Решение №367/32/5 … Прочети още »

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки”при Община Елхово

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността   Юрисконсулт в отдел “Обществени поръчки”при Община Елхово, съгл. чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и … Прочети още »