ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив на дърва за огрев от горските територии – собственост на Община Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004 област Ямбол по землища и отдели, съгласно решения №.149/12/5 от 27.09.2012г. на Общински съвет-Елхово

З А П О В Е Д

 №РД- 312 / 10.05.2013 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2  от  Закона за горите и решение № 149/12/5   от  29.09…2012г. на Общински съвет-Елхово

 НАРЕЖДАМ:

 

І.Да се проведеОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив на дърва за огрев от горските територии – собственост на Община Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004 област Ямбол по землища и отдели, съгласно решения №..149/12/5 от 27.09.2012г. на Общински съвет-Елхово.

1.1. Размер на гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1024,20.лева без ДДС (3 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка на общината или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

 ІІ. Предмет и обект на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

            2.1. Предмет и обект на открития конкурс е възлагането на добив на дървесина, по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямболкакто следва :

 • Отдел  16 «а» главни сечи – землище с.Пчела, обем- 20 пр.м3 дърва за огрев
 • Отдел  16  «к»  главни сечи -землище на с.Пчела, обем- 168 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел  17  «п» главни сечи -землище на с.Пчела, обем- 48 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел  18  «б»  главни сечи -землище на с.Пчела, обем- 306 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел  44 «г» главни сечи -землище с.Изгрев,обем-140 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел  51 «о» главни сечи -землище с.Трънково,обем- 80 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел  434 «г» главни сечи -землище с. Чернозем, обем- 272 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 306 «а» главни сечи -землище с.Г.Дервент,обем- 92 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 306 «н» главни сечи -землище с.Г.Дервент,обем- 60 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 306 «о» главни сечи -землище с.Г.Дервент,обем- 40 пр.м3 дърва за огрев.
 •  Отдел  374 «ж» главни сечи-землище с. В.поляна, обем- 986 пр.м3 дърва за огрев.
 •  Отдел 74 «и» главни сечи -землище с. Бояново, обем- 236 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 74 «к» главни сечи -землище с. Бояново, обем- 50 пр.м3 дърва за огрев.
 •  Отдел 75 «в» главни сечи -землищес. Борисово, обем-20 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 75 «д» главни сечи -землищес. Борисово, обем-20 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 86 «б» главни сечи -землищес. Борисово, обем-90 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 86 «а1» главни сечи -землищес. Борисово, обем-34 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 83 «з» главни сечи -землищес. Жребино, обем-20 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 356 «д» главни сечи -землищес. Славейково, обем-20 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 357 «ж» главни сечи -землищес. Раздел, обем-70 пр.м3 дърва за огрев
 • Отдел 358 «а» главни сечи -землищес. Раздел, обем-314 пр.м3 дърва за огрев
 • Отдел 424 «б» главни сечи -землищес. Раздел, обем-136 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 430 «а» главни сечи -землищес. Раздел, обем-156 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 487 «з1» главни сечи –землищес. М.Кирилово, обем-20 пр.м3 дърва за огрев.
 • Отдел 429 «е» главни сечи -землищес. Мелница, обем-16 пр.м3 дърва за огрев.

 ІІІ. Общата стойност на обекта без ДДС е 34 140 лв. (тридесет и четири хиляди сто и четиридесет лева).

 ІV. Срок за изпълнение на дейността:  30.11.2013 г. от датата на сключване на договора.

V. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като представят декларация за съответните обстоятелства.

5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване на добива на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 2(двама) работника за осъществяване на добив на дървесина; или на граждански договори.

в) да имат необходимия минимален брой техника, собствена или наета, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно:

– 2 (два) броя бензинови моторни триони;

– 1 (един) брой колесен трактор, 1 (един) брой специализиран автомобил или 2 (два) броя впрегатни животни за извоз на добитата дървесина.

 В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

5.4 Да представят копие от удостоверение, издадено от Агенция по вписванията за регистрация съгласно Закона за търговския регистър.

5.5 Да представят копие от годишния си финансов отчет за предходната година-

Счетоводен баланс и отчет на приходите и разходите за 2012 год.)

              VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 3% от достигнатата стойност на обекта и се представя  в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

 VІІ. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

 VІІІ. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска  цена”.

Класирането на участниците се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.

 ІХ. Място и срок за получаване на офертите, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата на стойност  2.80 лева (два лева и 0,80 стотинки) може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа от ЦУИГ при Община Елхово, адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, но не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

 Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден в ЦУИГ при Община Елхово от 08.00 до 17.00 часа, адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 17.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

 ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

На  28.05.2013г. – от 10.00 часа в залата на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13. Втората дата на конкурса 03.06.2013г. от 10.00 часа .

За информация: Община Елхово гр.Елхово, длъжностно лице: Живко Сотиров тел:0478/88 193.

 ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

 ХІІІ. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открития конкурс, която е неразделна част от нея.

 

 ПЕТЪР КИРОВ   / П/

Кмет на община Елхово

 

 

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 27.05.2013 г. – 16.00 часа 

 

Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД   № РД-301   Елхово, 07.05.2013г.   На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността … Прочети още »

Заповед на Министерството на земеделието и храните

Открива се процедура за провеждане на търг за придобиване на собственост върху незастроени поземлени имоти, частна държавна собственост. Пълният текст на заповедта може да изтеглите от тук

Публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД – 237 гр.Елхово, 09.04.2013г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д  №РД-193 гр.Елхово, 19.03.2013г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, … Прочети още »

Открит конкурс с предмет: Възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно решения №149/12/5 от 27.09.2012г. и №187/15/6 от 20.12.2012г. на Общински съвет-Елхово

З А П О В Е Д            №РД – 66 / 30.01.2013 год. На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД – 47 / 21.01.2013 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

З А П О В Е Д № РД – 22 гр.Елхово, 09.01.2013г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

З А П О В Е Д №РД-952 гр.Елхово,03.12.2012г.              На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за … Прочети още »