Проект вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Елхово

Проект! ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Елхово   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1 /1/ … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.06.2018 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински … Прочети още »

Проект на правила за прием в първи клас в общинските училища в гр. Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.03.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект за Правила за прием на учениците в първи клас в общинските  училища … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2017 г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера … Прочети още »

Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2017г. за предложения  и становища по настоящия проект за … Прочети още »

Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 03.11.2017 г. … Прочети още »

Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.08.2017 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни … Прочети още »

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.07.2017 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински … Прочети още »

Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

  На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.06.2017 г., за предложения  и становища по настоящия проект на Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за … Прочети още »

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.06.2017 г., за предложения  и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на … Прочети още »