ЗАПОВЕД № РД – 726/ 16.10.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/2024г.

ЗАПОВЕД № РД – 726/ 16.10.2023 г.  На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 103 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 721/ 13.10.2023 г. за откриване на процедура запубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 12.9/344 кв. м. ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово

З А П О В Е Д № РД – 721/ 13.10.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 712/ 12.10.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 712/ 12.10.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 626 /08.09.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/ 2024 г.

ЗАПОВЕД  № РД-626 Елхово, 08.09.2023г. На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.103 от Правилника за прилагане на закона … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 561 /10.08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ : дворно място с площ 1 515 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир

ЗАПОВЕД  № РД-561 гр. Елхово, 10.08.2023 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 560 /10 .08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ 54/821 кв.м. ид.ч. от първи етаж на масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.715.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

З А П О В Е Д  № РД- 560 гр. Елхово, 10.08.2023 г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 559 /10 .08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД – 559 гр. Елхово, 10.08.2023 г.           На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД- 558 /10.08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/ 2024 г.

ЗАПОВЕД  № РД – 558 Елхово, 10.08.2023 г.         На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.102 от Правилника … Прочети още »

Заповед № РД – 482/ 07.07.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Жребино

ЗАПОВЕД № РД-482 гр. Елхово, 07.07.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

Заповед № РД – 461/ 26.06.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – марсилски керемиди втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 461 гр. Елхово, 26.06.2023 г.            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от … Прочети още »