Предложение за изменение и допълнение на Приложение 2 на Наредба 5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ЕЛХОВО  Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   ОТНОСНО: … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ЕЛХОВО    Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от Петър Андреев Киров – кмет на община … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

ДО                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                      ГРАД  ЕЛХОВО     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А     от Петър Андреев Киров … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹7 на Общински съве-Елхово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината

ДО                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                      ГРАД  ЕЛХОВО     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А     от Петър Андреев Киров … Прочети още »

Отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2008 година, одобряване на план-сметка на разходите и определяне размера на такса битови отпадъци в населените места на общината през 2009 година

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.Е Л Х О В О     Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А от Петър Андреев Киров … Прочети още »

Изменение Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЕЛХОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Петър Андреев Киров -кмет на община Елхово     Относно:            Изменение  Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

ДО                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                      ГРАД  ЕЛХОВО Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от Петър Андреев Киров – кмет на … Прочети още »

Проект Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2009 г.

ПРОЕКТ !  П Р О Г Р А М А  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ  2009 г. (приета с решение на Общиски … Прочети още »