Предложение за изменение на Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на община Елхово на ОбС – Елхово

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЕЛХОВО    Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – Кмет на община Елхово … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ЕЛХОВО    Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от Петър Андреев Киров – кмет на община … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет-Елхово за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЕЛХОВО   Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО … Прочети още »

Предложение за отмяна на чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредба № 14 на Общински съвет-Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЕЛХОВО   Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А от ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ-Кмет на община Елхово Относно: Предложение за … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО   Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   … Прочети още »

Проект ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.

ПРОЕКТ ! ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.   Можете да изтеглите програмата от тук

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет- Елхово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ЕЛХОВО   Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А     от Петър Андреев Киров – кмет на … Прочети още »

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ

ПРОЕКТ НАРЕДБА   ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ           Чл.1. … Прочети още »