Заповеди на кмета

Заповед № РД-517/ 10.06.2024 за прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 480/1480 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 480 кв. м., съставляващо поземлен имот № 119

[Дата на публикуване – 10 юни 2024 г.]

Заповед № РД-507/ 05.06.2024 за спечелил публичния търг за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 2 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9705

[Дата на публикуване – 06 юни 2024 г.]


Заповед № РД-485/ 30.05.2024 за определяне на купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9933

[Дата на публикуване – 05 юни 2024 г.]


Заповед № РД-426/ 08.05.2024 г. за отдаване под наем на общински имоти- полски пътища и напоителни канали

[Дата на публикуване – 26 април 2024 г.]


Заповед № РД-406/ 26.04.2024г. за спечелил търга за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години

[Дата на публикуване – 26 април 2024 г.]


Заповед № РД-405/ 26.04.2024г. за спечелил търга за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години

[Дата на публикуване – 26 април 2024 г.]


Заповед № РД – 397/ 24.04.2024 г. за спечелил публичния търг за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 48 кв.м. идеална част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7

[Дата на публикуване – 25 април 2024 г.]


Заповед № РД – 396/ 24.04.2024 г. за спечелил публичния търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27

[Дата на публикуване – 25 април 2024 г.]


Заповед № РД – 381/18.04.2024 г. за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот

[Дата на публикуване – 22 април 2024 г.]


Заповед № РД – 353/ 09.04.2024 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92 ал.2, т.1-3, ал.3 и чл.93 ал. 5 от ЗГР

[Дата на публикуване – 9 април 2024 г.]


Заповед № РД – 337/ 01.04.2024 г. за отдаване под наем за срок от една стопанска година /2023/2024 г./ общински имоти – полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 1 април 2024 г.]


Заповед № РД – 304/ 26.03.2024 г. за определяне на забранените и разрешените места за къпане във водните обекти на територията на община Елхово

[Дата на публикуване – 29 март 2024 г.]


Заповед № РД – 299/ 26.03.2024 г. за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на община Елхово

[Дата на публикуване – 29 март 2024 г.]


Заповед № РД – 240/ 01.03.2024 г. за прекратяване, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 34/07.08.2019 г., с рег. № 1500 от 19.08.2019 г., акт № 25, том № II

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 239/ 01.03.2024 г. за прекратяване, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 16/10.07.2020 г., с рег. № 1073 от 10.07.2020 г., акт № 131, том № I

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 238/ 01.03.2024 г. за прекратяване, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 32/26.07.2019 г., с рег. № 1499 от 19.08.2019 г., акт № 24 том № II

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 237/ 01.03.2024 г. за прекратяване, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 6/26.07.2019 г., с рег. № 1396 от 02.08.2019 г., акт № 295, том № I

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 236/ 01.03.2024 г. за прекратяване, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 29/05.08.2022 г., с рег. № 1358 от 08.08.2022 г., акт № 4 том № II

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 235/ 01.03.2024 г. за прекратяване, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 27/26.07.2019 г., с рег. № 1390 от 02.08.2019 г., акт № 291 том № I

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – № РД – 234/ 01.03.2024 г. за прекратяване предсрочно, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 227/03.07.2017 г., с рег. № 1530 от 17.07.2017 г., акт № 36, том № II

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 233/ 01.03.2024 г. за прекратяване предсрочно, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 226/03.07.2017 г., с рег. №1472 от 12.07.2017 г., акт № 19, том № II

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 232/ 01.03.2024 г. за прекратяване предсрочно, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 16/15.09.2021 г., с рег. рег. № 1764 от 16.09.2021 г., акт № 84, том № II

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 231/ 01.03.2024 г. за прекратяване предсрочно, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 17/ 15.09.2021 г., с рег. рег. № 1765 от 16.09.2021 г., акт № 85, том № II

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 230/ 01.03.2024 г. за прекратяване предсрочно, считано от 01.03.2024 г. действието на договор за наем № 15/ 26.07.2019г., с рег. № 1398 от 02.08.2019 г., акт № 297, том № I

[Дата на публикуване – 14 март 2024 г.]


Заповед № РД – 245/ 05.03.2024 г. за отдаване под наем, за срок от 1 стопанска година на общински имоти –земеделски земи определени по реда чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024г. и включени в съответните блокове за земеделско ползване на земеделски производители след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от ДПФ за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината

[Дата на публикуване – 5 март 2024 г.]


Заповед № РД – 244/ 05.03.2024 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок десет години от датата на сключване на договора за устройване на постоянен пчелин с 100бр. пчелни семейства по смисъла на Закона за пчеларството

[Дата на публикуване – 5 март 2024 г.]


Заповед № РД – 243/ 05.03.2024 г. за отдаване под наем, за срок от една стопанска година – 2023/2024 г., общински имоти – полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37 в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, заявени от ползвателите и включени в съотвения блок за земеделско ползване

[Дата на публикуване – 5 март 2024 г.]


Заповед № РД – 138/ 08.02.2024 г. за отдаване под наем, за срок от една стопанска година – 2023/2024 г., общински имоти – полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37 в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, отдадат под наем за срок от една стопанска година /2023/2024г./ общински имоти- полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, заявени от ползвателите и включени в съотвения блок за земеделско ползване по цена в размер на средното рентно плащане за землището

[Дата на публикуване – 8 февруари 2024 г.]


Заповед № РД – 31/ 10.01.2024 г. за отдаване под наем, за срок от една стопанска година – 2023/2024 г., общински имоти – полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37 в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 10 януруари 2024 г.]


Заповед № РД – 860/ 15.11.2023 г. за забрана на организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, включително екзотични животни и птици, животински продукти, както и изложби на домашни животни и птици, екзотични животни и птици на територията на Община Елхово

[Дата на публикуване – 15 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 821/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Деветнадесета позиция – прогнозно количество от 40,780 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 820/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Осемнадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 838/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Седемнадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 837/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Шестнадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 822/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Петнадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 823/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Четиринадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 824/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Тринадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 825/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Дванадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 826/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Единадесета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 827/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Десета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 828/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Девета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 829/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Осма позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 830/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Седма позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 831/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Шеста позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 832/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Пета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 833/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Четвърта позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 834/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Трета позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 835/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Втора позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 836/ 07.11.2023 г. за спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на улична мрежа в гр. Елхово по : Първа позиция – прогнозно количество от 50 тона

[Дата на публикуване – 09 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 841/ 07.11.2023 г. за спечелен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ от 12.9/344 кв.м. ид.ч. от втори етаж на масивна триетажна административна сграда

[Дата на публикуване – 08 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 810/ 02.11.2023 г. за спечелен търг, проведен на 01.11.2023 г., за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 02 ноември 2023 г.]


Заповед № РД – 770/ 24.10.2023 г. за определяне на организaцията за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в община Елхово

[Дата на публикуване – 25 октомври 2023 г.]


Заповед № РД – 697/ 06.10.2023 г. за определяне на купувачи за недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор № 27382.500.1114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

[Дата на публикуване – 06 октомври 2023 г.]


Заповед № РД – 687/ 29.09.2023 г. за прекратяване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ.

[Дата на публикуване – 29 септември 2023 г.]


Заповед № РД – 649/ 14.09.2023 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот, частна общинска собственост.

[Дата на публикуване – 14 септември 2023 г.]


Заповед № РД – 616/ 01.09.2023 г. за спечелен публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за срок от една стопанска година. 

[Дата на публикуване – 01 септември 2023 г.]


Заповед № РД – 613/ 01.09.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Малък манастир и представляващ дворно място с площ 1 515 кв. м. 

[Дата на публикуване – 01 септември 2023 г.]


Заповед № РД – 610/ 31.08.2023 г. за спечелен публичен търг за отдаване под наем 25 кв. м. ид. част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7

[Дата на публикуване – 01 септември 2023 г.]


Заповед № РД – 609/ 31.08.2023 г. за спечелен публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост 54/821 кв. м. ид. ч. от първи етаж на масивна триетажна сграда

[Дата на публикуване – 01 септември 2023 г.]


Заповед № РД – 541/ 01.08.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Жребино и представляващ дворно място с площ 5 020 кв.м. 

[Дата на публикуване – 02 август 2023 г.]


Заповед РД – 516/ 21.07.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на строителни материали – марсилски керемиди втора употреба 

[Дата на публикуване – 24 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 505/ 17.07.2023 г. за учредяване на „Електроразпределение Юг“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. „Христо Г. Данов“ № 37 за възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на застройка за трафопост с площ 6,3 кв. м. в урегулиран поземлен имот ХІІІ-за трафопост кв. 9 по застроителния и регулационен план на с. Изгрев

[Дата на публикуване – 21 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 504/ 17.07.2023 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 10/790 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 790 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-392 в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово

[Дата на публикуване – 21 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 503/ 17.07.2023 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 170/1200 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 200 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХV-164 в кв. 23 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово

[Дата на публикуване – 21 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 501/ 17.07.2023 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 340/1530 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 530 кв. м. съставляващо поземлен имот І-128 в кв. 19 по регулационния план на с. Добрич

[Дата на публикуване – 21 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 500/ 17.07.2023 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 90/1440 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 440 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-61 кв. 11 по регулационния план на с. Стройно 

[Дата на публикуване – 21 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 499/ 17.07.2023 г. за определяне на купувач на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 408 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХХ-за КОО в кв. 13 по регулационния план на с. Голям Дервент 

[Дата на публикуване – 21 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 502/ 17.07.2023 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 70/452 кв.м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 27382.5003841 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово 

[Дата на публикуване – 18 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 487/ 11.07.2023 г. за прекратяване на Заповед № РД – 464/ 28.06.2023 г. за процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда-частна общинска собственост в гр. Елхово

[Дата на публикуване – 12 юли 2023 г.]


Заповед № РД – 438/ 15.06.2023 г. за обявяване на настъпването на „восъчна зрялост“ и започване на жътвата на основните есенни култури на територията на Община Елхово, считано от 15.06.2023 г. 

[Дата на публикуване – 15 юни 2023 г.]


Заповед № РД – 434/ 14.06.2023 г. за прекратяване съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 240/1565 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 565 кв. м., съставляващо поземлен имот ХІІ-116 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир

[Дата на публикуване – 15 юни 2023 г.]


Заповед № РД – 433/ 14.06.2023 г. за прекратяване съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 65/520 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 520 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-115 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир

[Дата на публикуване – 15 юни 2023 г.]


Заповед № РД – 432/ 14.06.2023 г. за oпределяне на купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ 2 879 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-за КОО в кв. 49 по регулационния план на с. Раздел

[Дата на публикуване – 15 юни 2023 г.]


Заповед № РД – 430/ 13.06.2023 г. за спечелен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 27382.500.577.1, адрес:гр.Елхово, ул.“Пирин“6 

[Дата на публикуване – 13 юни 2023 г.]


Заповед № РД – 428/ 13.06.2023 г. за спечелен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Маломирово 

[Дата на публикуване – 13 юни 2023 г.]


Заповед № РД – 354/ 09.05.2023 г. за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години

[Дата на публикуване – 09 май 2023 г.]


Заповед № РД – 350/ 05.05.2023 г. за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарският кабинет в здравната служба в с. Малък Манастир

[Дата на публикуване – 05 май 2023 г.]


Заповед № РД – 325/ 24.04.2023 г. за спечелил публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.1954

[Дата на публикуване – 24 април 2023 г.]


Заповед № РД – 292/ 06.04.2023 г. за отдаване под наем, за срок от една стопанска година (2022/2023г.), на общински имоти – полски пътища и напоителни канали в землището на с. Лесово

[Дата на публикуване – 07 април 2023 г.]


Заповед № РД – 254/ 27.03.2023 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Елхово времето от 01.04.2023 г. до 31.10.2023 г. 

[Дата на публикуване – 28 март 2023 г.]


Заповед № РД – 247/ 24.03.2023 г. за прекратяване съсобствеността, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 1290/2690 кв. м. ид. ч. от дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот IV-14 в кв. 3 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир 

[Дата на публикуване – 27 март 2023 г.]


Заповед № РД – 231/ 22.03.2023 г. за прекратяване действието на договор за наем на поземлен имот, находящ се в землището на с. Лесово 

[Дата на публикуване – 22 март 2023 г.]


Заповед № РД – 230/ 22.03.2023 г. за прекратяване действието на договор за наем на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Г. Дервент 

[Дата на публикуване – 22 март 2023 г.]


Заповед № РД – 229/ 22.03.2023 г. на кмета на община Елхово за прекратяване действието на договор за наем № 223/17 г., с рег. №1380 от 04.07.2017 г. за поземлен имот, находящ се в землището на с. Г. Дервент

[Дата на публикуване – 22 март 2023 г.]


Заповед № РД – 219/ 21.03.2023 г. на кмета на община Елхово за анексиране договор за наем № 6/19 г., с рег. № 1396 от 02.08.2019 г. за поземлен имот, находящ се в землището на с. Трънково

[Дата на публикуване – 22 март 2023 г.]


Заповед № РД – 181/ 08.03.2023 г. на кмета на община Елхово за принудително изземване на имот частна общинска собственост 

[Дата на публикуване – 09 март 2023 г.]


Заповед № РД – 141/ 17.02.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685

[Дата на публикуване – 20 февруари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 127/ 13.02.2023 г. за учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 21542.69.279 по кадастралната карта на с. Добрич 

[Дата на публикуване – 14 февруари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 120/ 10.02.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694

[Дата на публикуване – 13 февруари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 119/ 10.02.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691

[Дата на публикуване – 13 февруари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 118/ 10.02.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688

[Дата на публикуване – 13 февруари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 117/ 10.02.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689

[Дата на публикуване – 13 февруари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 116/ 10.02.2023 г. за спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686

[Дата на публикуване – 13 февруари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 81/ 26.01.2023 г. за спечелен публичния търг, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 68/912 кв.м. ид.ч.

[Дата на публикуване – 27 януари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 82/ 26.01.2023 г. за спечелен търг, проведен на 25.01.2023 г., за отдаване под наем на терени за трайно ползване 

[Дата на публикуване – 26 януари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 64/ 20.01.2023 г. за прекратянване собствеността, чрез продажба на идеалната част  на община Елхово от имот, представляваща 350/1750 кв. м. ид. ч. от дворно място по застроителния и регулационен план на с. Маломирово

[Дата на публикуване – 23 януари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 63/ 20.01.2023 г. за прекратяване собствеността, чрез продажба на идеалната част на община Елхово от имот, представляваща 80/2740 кв. м. ид. ч. от дворно място по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир

[Дата на публикуване – 23 януари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 62/ 20.01.2023 г. за прекратяване собствеността, чрез продажба на иделаната част на община Елхово от имот, представляваща 435/1585 кв. м. ид. ч. от дворно място по застроителния и регулационен план на с. Маломирово 

[Дата на публикуване – 23 януари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД-48/ 10.01.2023 г. за отдаване под наем на общински имоти – земеделски земи за срок от 1 стопанска година

[Дата на публикуване – 10 януари 2023 г.]


ЗАПОВЕД № РД-928/ 29.12.2022 г. за отдаване под наем на общински имоти – полски пътища и напоителни канали за срок от една стопанска година

[Дата на публикуване – 29 декември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 823/ 16.11.2022 г. за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за срок от една стопанска година

[Дата на публикуване – 16 ноември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 799/ 08.11.2022 г. за обявяване на траур в община Елхово

[Дата на публикуване – 08 ноември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 793/ 02.11.2022 г. за учредяване възмездното право на ползване върху 1042/21502 кв. м. ид. ч. от поземплен имот с идентификатор № 15730.12.20 по КККР на с. Голям Дервент

[Дата на публикуване – 02 ноември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 792/ 02.11.2022г. за учредяване възмездното право на ползване върху 217/55350 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 15730.12.22 по КККР на с. Голям Дервент 

[Дата на публикуване – 02 ноември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 774/ 26.10.2022 г. за определяне на район, в който Община Елхово е организирала сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване

[Дата на публикуване – 26 октомври 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 731/ 14.10.2022 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Кирилово и представляващ дворно място с площ 610 кв. м.

[Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 730/ 14.10.2022 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4006

[Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 729/ 14.10.2022 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9917

[Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 728/ 14.10.2022 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Кирилово и представляващ дворно място с площ 840 кв. м.

[Дата на публикуване – 14 октомври 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 726/ 13.10.2022 г. за спечелен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за срок от една стопанска година

[Дата на публикуване – 13 октомври 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 633/ 16.09.2022 г. за определяне на изпълнител за дейностите с предмет „Възлагането на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели на дървесина в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол“

[Дата на публикуване – 16 септември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 632/ 16.09.2022 г. за определяне на изпълнител за товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на територията на община Елхово, чрез конкурс 

[Дата на публикуване – 16 септември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-628/ 15.09.2022 г. за спечелен търг за поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор №27382.500.9696 с площ 162180 кв.м. в с. Изгрев 

[Дата на публикуване – 15 септември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-626/ 14.09.2022 г. за спечелен търг за 10000/26426 кв.м. ид.ч. от поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2571 по КК на гр. Елхово 

[Дата на публикуване – 14 септември 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 558/ 30.08.2022 г. за определяне на обезщетение за нанесена щета на посев от сорго 

[Дата на публикуване – 30 август 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 552/ 25.08.2022 г. за определяне на купувач на недвижим имот частна общинска собственост в гр. Елхово

[Дата на публикуване – 26 август 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 543/ 24.08.2022 г. за определяне на купувач на недвижим имот частна общинска собственост в с. Борисово 

[Дата на публикуване – 24 август 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 524/ 16.08.2022г. за прекратяване на започната административна процедура за изземване на части от поземлени имоти от лицето Йордан Панайотов за стопанската 2021/2022 г. 

[Дата на публикуване – 18 август 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 465/ 21.07.2022 г. за прекратяване на Договор за наем № 2/21 от 25.08.2021 г. за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Елхово и с идентификатор 27382.500.2279.1.1

[Дата на публикуване – 25 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 464/ 20.07.2022 г. за спечелен публичен търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба – ТРЕТА ПОЗИЦИЯ 

[Дата на публикуване – 22 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 463/ 20.07.2022 г. за спечелен публичен търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба – ВТОРА ПОЗИЦИЯ 

[Дата на публикуване – 22 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 462/ 20.07.2022 г. за спечелен публичен търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба – ПЪРВА ПОЗИЦИЯ 

[Дата на публикуване – 22 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 458/ 18.07.2022 г. за спечелен публичен търг за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост от ПИ с идентификатор 27382.500.9529, намиращ се в гр. Елхово

[Дата на публикуване – 18 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 446/ 08.07.2022 г. за прекратяване на съсобствеността, чрез продажба, на идеалната част на община Елхово, представляваща 180/2990кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Маломирово 

[Дата на публикуване – 08 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 445/ 08.07.2022 г. за прекратяване на съсобствеността, чрез продажба, на идеалната част на община Елхово, представляваща 340/1530кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Добрич

[Дата на публикуване – 08 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 433/ 04.07.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово с идентификатор 27382.500.9684

[Дата на публикуване – 05 юли 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 309/ 18.05.2022 г. относно определяне на мерки за недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция и селскостопанския инвентар

[Дата на публикуване – 27 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 410/23.06.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово с идентификатор 27382.500.9692

[Дата на публикуване – 23 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 409/23.06.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово с идентификатор 27382.500.9693

[Дата на публикуване – 23 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 408/23.06.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово с идентификатор 27382.500.9682

[Дата на публикуване – 23 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 407/23.06.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово с идентификатор 27382.500.9683

[Дата на публикуване – 23 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 406/23.06.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово с идентификатор 27382.500.9678  

[Дата на публикуване – 23 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 394/ 20.06.2022 г. за прекратяване собствеността на идеална част на Община Елхово, представляваща 8/828 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Чернозем, чрез продажба

[Дата на публикуване – 21 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 393/ 20.06.2022 г. за прекратяване собствеността на идеална част на Община Елхово, представляваща 240/600 кв. м ид. ч. от дворно място в с. Чернозем, чрез продажба

[Дата на публикуване – 21 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 390/ 16.06.2022 г. за прекратяване собствеността на идеална част на Община Елхово, представляваща 280/2300 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Кирилово, чрез продажба

[Дата на публикуване – 16 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 382/ 14.06.2022г. за определяне на изпълнител на дейностите по добив на дървесина от горските територии собственост на Община Елхово 

[Дата на публикуване – 14 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 361/ 06.06.2022 г. относно правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи на територията на Община Елхово

[Дата на публикуване – 06 юни 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-313/ 20.05.2022 г. относно спечелен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години 

[Дата на публикуване – 20 май 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-304/ 17.05.2022 г. относно спечелен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години 

[Дата на публикуване – 17 май 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-256/ 28.04.2022 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 200/635 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 635 кв. м. съставляващо част от поземлен имот № 205 по кадастралния план на с. Пчела

[Дата на публикуване – 28 април 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-255/ 28.04.2022 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 180/1860 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ от 1 860 кв. м. съставляващо част от поземлен имот № 171 по кадастралния план на с. Пчела

[Дата на публикуване – 28 април 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-228/ 19.04.2022 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична мед. помощ

[Дата на публикуване – 19 април 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-227/ 19.04.2022 г. относно спечелен публичен търг за отдаване на част от имот-частна общинска собственост в с. Жребино 

[Дата на публикуване – 19 април 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-210/ 13.04.2022 г. относно водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи на територията на Община Елхово

[Дата на публикуване – 13 април 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД-204/ 12.04.2022 г. относно пожароопасен сезон 2022г. на територията на Община Елхово

[Дата на публикуване – 13 април 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 121/ 14.03.2022 г. относно отдаване под наем на полски пътища и напоителни канали-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 14 март 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 33/ 19.01.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот, частна общинска собственост, с ПИ 27382.500.4060 по кадастралната карта на гр. Елхово

[Дата на публикуване – 20 януари 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 32/ 19.01.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот, частна общинска собственост, с ПИ 27382.500.9690 по кадастралната карта на гр. Елхово

[Дата на публикуване – 20 януари 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 31/ 19.01.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот, частна общинска собственост, с ПИ 27382.500.9679 по кадастралната карта на гр. Елхово

[Дата на публикуване – 20 януари 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 30/ 19.01.2022 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот, частна общинска собственост, с ПИ 27382.500.9687 по кадастралната карта на гр. Елхово

[Дата на публикуване – 20 януари 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 12/ 04.01.2022 г. относно отдаване под наем за срок от една стопанска година на общински имот – земеделска земя, определена по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/ 2022 г. и включена в съотвените блокове за земеделско ползване на земеделски производител

[Дата на публикуване – 05 януари 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 11/ 04.01.2022 г. относно отдаване под наем за срок от една стопанска година на общински имоти – полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 05 януари 2022 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 774/ 09.12.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 1 стопанска  година на общински имоти – полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 09 декември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 773/ 09.12.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 1 стопанска  година на общински имоти-земеделски земи определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

[Дата на публикуване – 09 декември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 647/ 27.10.2021 г. относно предприемане на превантивни мерки  за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата в област Ямбол

[Дата на публикуване – 03 декември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 729/ 17.11.2021 г. относно извършване на почистване на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в частен имот, находящ се в гр. Елхово

[Дата на публикуване – 18 ноември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 718/ 12.11.2021 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба 

[Дата на публикуване – 15 ноември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 655/ 29.10.2021г. относно определяне на купувачи на недвижим имот частна общинска собственост  V-общ. /ПИ 426/ в кв. 28 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир

[Дата на публикуване – 01 ноември 2021 г.]


 ЗАПОВЕД № РД – 654/ 29.10.2021г. относно определяне на купувач на земя частна общинска собственост с ПИ № 06001.19.732 по КККР на с. Бояново

[Дата на публикуване – 01 ноември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 653/ 29.10.2021г. относно определяне на купувач на земя частна общинска собственост с ПИ № 06001.19.731 по КККР на с. Бояново

[Дата на публикуване – 01 ноември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 650/ 28.10.2021 г. относно организирано сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване

[Дата на публикуване – 28 октомври 2021 г.]


 ЗАПОВЕД № РД – 649/ 28.10.2021 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 28 октомври 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 648/ 28.10.2021 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 28 октомври 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 531/ 08.09.2021 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост, за срок от една стопанска година.

[Дата на публикуване – 08 септември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-530/ 07.09.2021 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на ПИ №27382.101.984 – нива, находящ се в м. „Лозята“, за срок от десет стопански години.

[Дата на публикуване – 07 септември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-529/ 07.09.2021 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост, за срок от една стопанска година. 

[Дата на публикуване – 07 септември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 526/ 03.09.2021 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.947, намиращ се в гр. Елхово.

[Дата на публикуване – 03 септември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 524/ 02.09.2021 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9892.

[Дата на публикуване – 03 септември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 523/ 02.09.2021 г. относно спечелен публичен търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово.

[Дата на публикуване – 03 септември 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 485/ 17.08.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за устройване на постоянен пчелин върху имот с идентификатор № 61738.56.4, находящ се в местност „Габрака“, с. Раздел.

[Дата на публикуване – 17 август 2021 г.]


 ЗАПОВЕД № РД – 482/ 17.08.2021 г. относно заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес в гр. Елхово, ул. Кара Кольо № 7

[Дата на публикуване – 17 август 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 468/ 09.08.2021 г. относно назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) за извършване на проверка за спазване изискванията на чл. 92 ал.2, т.1-3, ал.3 и чл.93 ал. 5 от ЗГР.

[Дата на публикуване – 09 август 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 459/ 30.07.2021 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в с. Изгрев и представляващ дворно място с площ 1 370 кв. м., съставляващо поземлен имот XX-349 в кв. 5

[Дата на публикуване – 02 август 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 458/ 30.07.2021 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9671

[Дата на публикуване – 02 август 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 457/ 30.07.2021 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово и представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9672

[Дата на публикуване – 02 август 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 460/ 30.07.2021г. относно спчелен публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Елхово, с идентификатор 27382.500.2279.1.1

[Дата на публикуване – 30 юли 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 424/ 19.07.2021г. относно възмездно право на ползване на имот публична общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Елхово, за устройване на постоянен пчелин, представляващ поземлен имот с идентификатор №27382.54.236 

[Дата на публикуване – 19 юли 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 422/ 15.07.2021 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в землището на с. Лесово, представляващ поземлен имот с идентификатор 43459.53.1012

[Дата на публикуване – 16 юли 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 421/ 15.07.2021 г. относно спечелен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в землището на с. Лесово, представляващ поземлен имот с идентификатор 43459.53.1009

[Дата на публикуване – 16 юли 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 325/ 02.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 35 /1000 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Маломирово.

[Дата на публикуване – 18 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 362/ 15.06.2021 г. относно отдаване под наем, за срок от една стопанска година общински имоти – полски пътища и напоителни канали определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

[Дата на публикуване – 15 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 350/ 10.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 120 /3870 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Добрич.

[Дата на публикуване – 11 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 349/ 10.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 60 /1040 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Маломирово.

[Дата на публикуване – 11 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 348/ 10.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 8 /878 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Маломирово.

[Дата на публикуване – 11 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 347/ 10.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 29 /2029 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Борисово.

[Дата на публикуване – 11 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 351/ 10.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 220 /1890 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Малък манастир.

[Дата на публикуване – 10 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 346/ 10.06.2021 г. относно начало на жътвата на есенните култури на територията на община Елхово, считано от 01.06.2021 г.

[Дата на публикуване – 10 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-337/ 08.06.2021 г. относно спечелил публичния търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години
[Дата на публикуване – 08 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 328/ 02.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 25 /2030 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Маломирово.

[Дата на публикуване – 03 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 327/ 02.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 47 /1307 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Бояново.

[Дата на публикуване – 02 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 326/ 02.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 80 /1705 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Бояново.

[Дата на публикуване – 02 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 324/ 02.06.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 345 /2875 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Гранитово.

[Дата на публикуване – 02 юни 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 285/ 14.05.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 25 /961& кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Изгрев.

[Дата на публикуване – 14 май 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 283/ 13.05.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 40 /1358 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Изгрев.

[Дата на публикуване – 14 май 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 281/ 13.05.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 4 /1234 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Чернозем.

[Дата на публикуване – 14 май 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 280/ 12.05.2021 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 420 /3400 кв. м. ид. ч. от дворно място в с. Жребино.

[Дата на публикуване – 14 май 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 278/ 11.05.2021 г. относно относно спечелил публичния търг за част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.7181 в гр. Елхово

[Дата на публикуване – 12 май 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 227/ 07.04.2021 г. относно осигуряването на пожарна безопастност обектите, населените места и горите на територията на община Елхово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № ОУ -01-00400/ 25.03.2021 г. на областен управител на  област Ямбол.

[Дата на публикуване – 14 април 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-234/ 09.04.2021 г. относно отдаване под наем за срок от една стопанска година на общински имоти- полски пътища и напоителни канали определени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване –  09 април 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-232/ 08.04.2021 г. относно спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово по Втора позиция

[Дата на публикуване –  08 април 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-231/ 08.04.2021 г. относно спечелил публичния търг за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово по Първа позиция

[Дата на публикуване –  08 април 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-179/ 16.03.2021 г. относно отдаване под наем за срок от една стопанска година общински имоти – полски пътища и напоителни канали в землището на с. Раздел, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване –  17 март 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-108/ 11.02.2021 г. относно отдаване под наем за срок от една стопанска година на общински имоти – полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване –  12 февруари 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-107/ 11.02.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на общински имоти – земеделски земи, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

[Дата на публикуване –  12 февруари 2021 г.]


 

ЗАПОВЕД № РД-93/ 04.02.2021 г. относно спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово

[Дата на публикуване –  05 февруари 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-92/ 04.02.2021 г. относно спечелил публичния търг за продажба на прогнозно количество от 100 т строителни материали средни гранитни павета втора употреба

[Дата на публикуване –  05 февруари 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-840/ 23.12.2020 г. относно промяна на обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

[Дата на публикуване –  20 януари 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД-27/ 12.01.2021 г. относно отдаване под наем за срок от една стопанска година общински имоти – полски пътища и напоителни канали определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване –  12 януари 2021 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 810/ 14.12.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово, представляваща 11/398 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.1726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

[Дата на публикуване –  18 декември 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 702/ 30.10.2020 г. относно организиране на сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване в община Елхово.

[Дата на публикуване –  30 октомври 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 630/ 07.10.2020 г. относно определяне на купувач на недвижим имот частна общинска собственост.

[Дата на публикуване –  09 октомври 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 565/ 08.09.2020 г. относно спечелил търга, проведен на 03.09.2020 г., съгласно Заповед №РД – 495/ 06.08.2020 г. на Кмета на общината за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за срок от една стопанска година

[Дата на публикуване –  08 септември 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 552/ 02.09.2020 г. относно спечелил търга, проведен на 27.08.2020 г., съгласно Заповед № РД-495/ 06.08.2020 г. на Кмета на общината за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за срок от една стопанска година

[Дата на публикуване –  02 септември 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 531/ 25.08.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на имот на община Елхово в с. Малък Манастир

[Дата на публикуване –  26 август 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 530/ 25.08.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на имот на община Елхово в с. Кирилово

[Дата на публикуване – 26 август 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 529/ 25.08.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на имот на община Елхово в с. Кирилово

[Дата на публикуване – 26 август 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 528/ 25.08.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на имот на община Елхово в с. Маломирово

[Дата на публикуване – 26 август 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 499/ 08.08.2020 г. относно свикване на извънредно заседание на ОбЩК на СНАВР – гр. Елхово във връзка с възникнал пожар в землището на с. Лесово

[Дата на публикуване – 08 август 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 471/ 21.07.2020 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на самостоятелен имот – частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 21 юли 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 454/ 16.07.2020 г. относно спечелен публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 21 юли 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 450/ 13.07.2020 г. относно спечелен публичен търг за продажба на строителни материали – 330 тона средни гранитни павета, втора употреба

[Дата на публикуване – 16 юли 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 451/ 13.07.2020 г. относно спечелен търг за продажба на имот частна общинска собственост, намиращ се в с. Кириловов, кв. 62

[Дата на публикуване – 15 юли 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 446/ 10.07.2020 г. относно спечелен търг, проведен на 07.07.2020 г. за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 10 юли 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 445/ 10.07.2020 г. относно спечелен търг, проведен на 08.07.2020 г. за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 10 юли 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 405/ 19.06.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово в с. Кирилово.

[Дата на публикуване – 23 юни 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 404/ 19.06.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово в с. Кирилово.

[Дата на публикуване – 23 юни 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 403/ 19.06.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово в с. Кирилово.

[Дата на публикуване – 23 юни 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 402/ 19.06.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово в с. Кирилово.

[Дата на публикуване – 23 юни 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 401/ 19.06.2020 г. относно прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово в с. Пчела.

[Дата на публикуване – 23 юни 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 345/ 01.06.2020 г. относно изменение на ЗАПОВЕД № РД – 307 / 15.05.2020 г. за организирането и провеждането на тренировъчна дейност по борба от картотекирани състезатели на „Спортен клуб по борба „Стефан Караджа“ – Елхово“.

[Дата на публикуване – 02 юни 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 342/ 01.06.2020 г. относно начало на жътвата на есенните култури на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г.

[Дата на публикуване – 01 юни 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 321/ 21.05.2020 г. относно възобновяване дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г.

[Дата на публикуване – 27 май 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 319/ 20.05.2020 г. относно изменение на ЗАПОВЕД № РД – 271 / 23.04.2020 г. за сключване на граждански бракове в обредната зала община Елхово и в кметствата на територията на общината.

[Дата на публикуване – 21 май 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 307/ 15.05.2020 г. относно обявяване на извънредна епидемична обстановка с оглед разпространението на COVID-19 на територията на страната от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

[Дата на публикуване – 15 май 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 293/ 07.05.2020 г. относно недопускане възникването на пожари и нанaсяне на щети в защитените територии и районите около тях на територията на община Елхово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предписание № 195/ 10.04.2020 г. на РИОСВ – гр. Стара Загора

[Дата на публикуване – 08 май 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 287/ 04.05.2020 г. относно ОТМЯНА на забраната за ползването на кафе-автомати и други вендинг машини, разположени в общински, държавни и частни терени, както и в сгради собственост на частни физически и юридически лица и търговски дружества на територията на населените места в община Елхово, регламентирана в моя заповед № РД-201/ 24.03.2020 г.

[Дата на публикуване – 04 май 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 277/ 27.04.2020 г. относно разрешение на посещенията в градски парк Елхово при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и ограничения в заповедта на министъра на здравеопазването

[Дата на публикуване – 27 април 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 272/ 23.04.2020 г. относно прекратяване действието на договор за наем №235 /03.07.2017 г., с рег. №1687 от 31.07.2017 г., акт №105, том II, поради настъпила промяна на условията по чл. 37 и, ал. 1 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 23 април 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 271 / 23.04.2020 г. относно сключване на граждански бракове в обредната зала община Елхово и в кметствата на територията на общината.

[Дата на публикуване – 23 април 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 218 / 01.04.2020 г. относно прекратяване на договор за наем на общинско жилище № 7/18 от 01.03.2018 г., находящо се в с. Лесово, ул. “Тунджа“ № 14, поради смъртта на наемателя.

[Дата на публикуване – 15 април 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 204 / 25.03.2020 г. относно собствениците и управителите на хранителните магазини и аптеките в гр. Елхово, които да не допускат лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

[Дата на публикуване – 25 март 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД – 203 / 25.03.2020 г. относно дейностите по погребване в гробищният парк на територията на Община Елхово.

[Дата на публикуване – 25 март 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД-201/ 24.03.2020 относно използването на всички кафе – автомати и други вендинг машини, разположени в общински, държавни и частни терени, както и в сгради – собственост на частни физически и юридически лица и търговски дружества на територията на населените места в община Елхово.

[Дата на публикуване – 25 март 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД-188/ 20.03.2020 относно посещенията в административните сгради на Общинска администрация, както и на паркове, спортни и детски площадки, читалища и музеи на територията на населените места в община Елхово.

[Дата на публикуване – 23 март 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД-179/ 13.03.2020 ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА 10 ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

[Дата на публикуване – 16 март 2020 г.]


ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО № РД-150/ 09.03.2020 ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

[Дата на публикуване – 09 март 2020 г.]


Заповед № РД-136/26.02.2020 г. за отмяна на заповед № РД-514/11.07.2019 г. за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 02 март 2020 г.]


Заповед № РД-97/12.02.2020 г. за отдаване под наем на полски пътища и напоителни канали – публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 12 февруари 2020 г.]


Заповед № РД-21/08.01.2020 г. за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на общински имоти – земеделски земи

[Дата на публикуване – 08 януари 2020 г.]


Заповед № РД-17/07.01.2020 г. за прекратяване на договор за концесия

[Дата на публикуване – 07 януари 2020 г.]


Заповед № РД-16/07.01.2020 г. за прекратяване на договор за концесия

[Дата на публикуване – 07 януари 2020 г.]


Заповед № РД-12/06.01.2020 г. за отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 06 януари 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД-11/06.01.2020 г. за безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване – 06 януари 2020 г.]


ЗАПОВЕД № РД-986/23.12.2019 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 23 декември 2019 г.


ЗАПОВЕД № РД-794/22.10.2019 г. за безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване – 24 октомври 2019 г.]


ЗАПОВЕД № РД-783/21.10.2019 г. за определяне на населените места, включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване
[Дата на публикуване – 22 октомври 2019 г.]


ЗАПОВЕД № РД-658/17.09.2019 г. за спечелил търга за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост
[Дата на публикуване – 17 септември 2019 г.]


З А П О В Е Д №РД-657/16.09.2019г. за спечелил търга за придобиване, управление и разпореждане с  общинското имущество 
[Дата на публикуване – 16 септември 2019 г.]


Заповед № РД-633/05.09.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]


Заповед № РД-632/05.09.2019г. за спечелила публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]


Заповед № РД-631/05.09.2019г. за спечелила публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]


Заповед № РД-630/05.09.2019г.  за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост 
[Дата на публикуване – 05 септември 2019 г.]


Заповед № РД-566/05.08.2019г. за вписване в Регистъра на категоризираните туристически обекти
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]


Заповед № РД-558/01.08.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]


Заповед № РД-557/01.08.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]


Заповед № РД-556/01.08.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 06 август 2019 г.]


Заповед № РД-514/11.07.2019г. за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 15 юли 2019 г.]


Заповед № РД-513/11.07.2019г. за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване – 12 юли 2019 г.]


Заповед № РД-512/11.07.2019г. за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване – 12 юли 2019 г.]


Заповед № РД-252/18.04.2019г. за осигуряване на пожарна безопасност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2019г.
[Дата на публикуване – 11 юни 2019 г.]


Заповед № РД-398/06.06.2019г. за отмяна на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
[Дата на публикуване – 7 юни 2019 г.]


Заповед № РД-275/15.04.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в с. Лесово
[Дата на публикуване – 15 април 2019 г.]


Заповед № РД-267/11.04.2019г. за устройване на постоянен пчелин
[Дата на публикуване –  11 април 2019 г.]


Заповед № РД-262/10.04.2019г. за отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 10 април 2019 г.]


Заповед № РД-208/18.03.2019г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово
[Дата на публикуване – 18 март 2019 г.]


Заповед № РД-204/15.03.2019г. за прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалните части на община Елхово
[Дата на публикуване – 18 март 2019 г.]


Заповед № РД-203/15.03.2019г. за прекратяване съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово
[Дата на публикуване – 18 март 2019 г.]


Заповед № РД-102/11.03.2019г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 11 март 2019 г.]


Заповед № РД-136/22.02.2019г. за прекратяване действието на договор за наем ДГ№215/03.07.2017г.
[Дата на публикуване – 22 февруари 2019 г.]


Заповед № РД-135/22.02.2019г. за прекратяване действието на договор за наем ДГ№216/03.07.2017г.
[Дата на публикуване – 22 февруари 2019 г.]


Заповед № РД-134/22.02.2019г. за прекратяване действието на договор за наем ДГ№41/25.05.2015г. 
[Дата на публикуване – 22 февруари 2019 г.]


Заповед № РД-117/15.02.2019г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост  
[Дата на публикуване – 15 февруари 2019 г.]


Заповед № РД-22/08.01.2019г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост 
[Дата на публикуване – 9 януари 2019 г.]


Заповед № РД-829/07.12.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища  и напоителни канали-публична общинска собственост 
[Дата на публикуване – 11 декември 2018 г.]


Заповед № РД-733/31.10.2018г. за изземване на общински имот
[Дата на публикуване – 1 ноември 2018 г.]


Заповед № РД-731/31.10.2018г. за гр. Елхово района, в който община Елхово е организирала сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване
[Дата на публикуване – 31 октомври 2018 г.]
 


Заповед № РД-583/04.09.2018г. в 30 / тридесет/ дневен срок от съобщаване на настоящата заповед да премахнат сградата , тъй като опасна за живота и здравето на живущите в съседство и преминаващите около имота
 
[Дата на публикуване – 07 септември 2018 г.]


 
 Заповед № РД- 569/24.08.2018 г. за спечелил търга проведен на 23.08.2018г.
[Дата на публикуване – 24 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 556/20.08.2018 г. за прекратяване  съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово на урегулиран поземлен имот
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 554/20.08.2018 г. за прекратяване  съсобствеността чрез продажба на идеалната част на община Елхово на урегулиран поземлен имот
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]


Заповед № РД- 557/20.08.2018 г. за прекратяване преписката за закупуване на недвижим имот частна общинска собственост
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 559/20.08.2018 г. за спечелило публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в с. Лалково
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]


Заповед № РД- 555/20.08.2018 г. за спечелило публичния търг за продажба на строителни материали
[Дата на публикуване – 17 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 553/20.08.2018 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост намиращ се в с. Лесово
[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 558/20.08.2018 г. за спечелил публичния търг за продажба на имот частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 20 август 2018 г.]


Заповед № РД- 551/17.08.2018 г. за спечелил търга проведен на 16.08.2018г.

[Дата на публикуване – 17 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 550/17.08.2018 г. за спечелил търга проведен на 16.08.2018г.

[Дата на публикуване – 17 август 2018 г.]


 Заповед № РД- 493/18.07.2018 г. за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

[Дата на публикуване – 23 юли 2018 г.]


 

Заповед № РД- 481/11.07.2018 г. за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост за срок от една стопанска година
 
[Дата на публикуване – 11 юли 2018 г.]


 Заповед № РД- 465/04.07.2018 г. за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост за срок от една стопанска година
 
[Дата на публикуване – 05 юли 2018 г.]


 Заповед № РД- 382/29.05.2018 г. спечелил търга на 23.05.2018г.

 [Дата на публикуване – 29 май 2018 г.]

 


Заповед № РД- 378/28.05.2018 г. относно настъпване на етап ,,восъчна зрялост“ и мерки за противопожарна безопасност
 
[Дата на публикуване – 28 май 2018 г.]

 


Заповед № РД-341/18.05.2018 г. за спечелил търга проведен на 16.05.2018г.
 
[Дата на публикуване – 18 май 2018 г.]
 


Заповед № РД-218/13.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 11.04.2018 г. 
[Дата на публикуване – 16 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-207/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-206/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-205/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-204/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-203/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-199/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-198/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-197/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 


Заповед № РД-195/05.04.2018 г. за реда за придобиване, управление с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 04.04.2018г.

[Дата на публикуване – 5 април 2018 г.]


Заповед № РД-176/27.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга, проведен на 15.03.2018г.

[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]


Заповед № РД-179/28.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 22.03.2018г.

[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]


Заповед № РД- 180/28.03.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти

 списък маломерни имоти
[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]


Заповед № РД- 153/14.03.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 14 март 2018 г.]


Заповед № РД- 100/16.02.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 16 февруари 2018 г.]


 

Заповед № РД- 58/30.01.2018

[Дата на публикуване – 01 февруари 2018 г.]

 


Заповед № РД- 58/30.01.2018г. за спечелил търга проведен на 29.01.2018г.

[Дата на публикуване – 31 януари 2018 г.]

 


Заповед №775/07.12.2017г.

[Дата на публикуване – 07 декември 2017 г.]

 


Заповед №768/04.12.2017

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]


Заповед №767/04.12.2017

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]


Заповед №766/04.12.2017 

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]


Заповед № РД-721/09.11.2017г. във връзка с констатирани огнища  на болестта инфлуенца „А“  по птиците в области Добрич, Хасково и с.Зимница, община Стралджа, област Ямбол и недопускане на разпространението на болестта на  територията на  община Елхово

[Дата на публикуване – 14 ноември 2017 г.]


Заповед № РД–689/27.10.2017г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 27 октомври 2017 г.]


Заповед № РД–604/27.09.2017г. за прекратяване на договор № 3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи – частна общинска собственост

[Дата на публикуване – 27 септември 2017 г.]


Заповед № РД–468/13.07.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-166/19.06.2017 г. от ЕТ „ССС – Станимир Стоянов“

[Дата на публикуване – 26 юли 2017 г.]


Заповед № РД–282/02.05.2017г. за премахване на постройка на ул. Ал.Стамболийски №26 по жалба с вх.№94-00-38/06.02.2017г. 

[Дата на публикуване – 03 май 2017 г.]


Заповед № РД–206/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-637/19.12.2016 г. от „Експрес 2 – Д.В.“ ЕООД.

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]


Заповед № РД–207/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-453/06.10.2016 г. от „Мариета 09“ ЕООД

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]


Заповед № РД–234/05.04.2017г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2017 г.

[Дата на публикуване – 05 април 2017 г.]


Заповед № РД -184/23.03.2017 г. за забрана провеждането на митинг 

[Дата на публикуване – 23 март 2017 г.]


Заповед № РД -156/14.03.2017 г за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

[Дата на публикуване – 14 март 2017 г.]


Заповед № РД -146/09.03.2017 г. за процедура за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост  без търг за срок от една стопанска година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти ДПФ, регламентиран в ППЗСПЗЗ/ по землища

приложение 2

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]


Заповед № РД -145/09.03.2017 г. за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански години по землища

приложение 1

изтегли документацията

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]


Заповед № РД -106/20.02.2017 г. във връзка с премахване на 2 броя стоманобетонови колони, находящи се в имоти собственост на община Елхово.

[Дата на публикуване – 20 февруари 2017 г.]


Заповед № 107/12.02.2016 г. за отмяна на Устройствения правилник на общинска администрация- Елхово, утвърден със заповед № РД -104/10.02.2012 г. и утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация- Елхово, считано от 01.03.2016 година.

Устройствен правилник

[Дата на публикуване – 10 февруари 2017 г.]


Заповед № РД -84/08.02.2017 г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

Приложение № 1

[Дата на публикуване – 08 февруари 2017 г.]


Заповед № РД- 904/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]


Заповед № РД- 903/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на зем. земи определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]


Заповед №РД-878 гр.Елхово 21.12.2016г. за принудително изземване на общински имот, находящ се в с.Бояново, ул.“Н.Й.Вапцаров“№2, ет.2, ап.6 и мазе №6

[Дата на публикуване – 21 декември 2016 г.]


Заповед № 754/28.10.2016г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 28 октомври 2016 г.]


Заповед № РД-424/16.06.2016 г. относно настъпване на етап ,,восъчна зрялост“ и мерки за противопожарна безопасност

[Дата на публикуване – 16 юни 2016 г.]


Заповед № 340/11. 05. 2016г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово

[Дата на публикуване – 19 май 2016 г.]


Заповед № РД – 276/19. 04. 2016г. за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на община Елхово

[Дата на публикуване – 19 април 2016 г.]


Заповед № РД-85/03.02.2016г.  за приемaне на общински имоти

[Дата на публикуване – 03 февруари 2016 г.]


Заповед № РД–5/05.01.2016г. за откриване производство за принудително изземване на общински имот, находящ се в гр.Елхово, ул.Търговска №31

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]


Заповед № РД–3/05.01.2016г. за извършване на принудително премахване на незаконосъобразно поставения  преместваем обект- „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]


Заповед № РД–1090/23.12.2015г. за премахне доброволно и за своя сметка незаконосъобразно поставения преместваем обект „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово

[Дата на публикуване – 23 декември 2015 г.]


Заповед № РД–956/30.10.2015г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 30 октомври 2015 г.]


Заповед № РД–730/06.08.2015г. за установяване и оценка на вредите от възникнал пожар

Протокол от извършената проверка

[Дата на публикуване – 06 август 2015 г.]


Заповед № РД-717/03.08.2015г. за свикване на извънредно заседание на ОбЩК на СНАВР във връзка с усложнена обстановка

[Дата на публикуване – 03 август 2015 г.]


Заповед № ТСУ-13/22.07.2015г. за одобряване на Проекта за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот

[Дата на публикуване – 22 юли 2015 г.]


Заповед № РД–464/05.06.2015г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово

[Дата на публикуване – 05 юни 2015 г.]


Заповед № РД–292/14.04.2015г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2015 г.
[Дата на публикуване – 14 април 2015 г.]


Заповед № РД-227 от 12.03.2014 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост
[Дата на публикуване – 12 март 2014 г.]


Заповед № РД-764 от 02.10.2012 г. за принудително изземване на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир с площ от 451 183кв.м съставляващ поземлен имот 73328.35.22, находящ се в землището на село Трънково
 [Дата на публикуване – 02 октомври 2012 г.]


Заповед № 428 от 05.06.2012 г. за учредяване на сервитут
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]


Заповед № 427 от 05.06.2012 г. за право на строеж
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]