Административни услуги „Териториално селищно устройство, строителство и екология“

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

 

Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

  • Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“

Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

  • Административни услуги „Кадастър“

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

  • Административни услуги „Контрол по строителството“

Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

  • Административни услуги „Реклама“

Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

  • Административно-технически услуги Устройство на територията

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране

Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Издаване на скица за недвижим имот с изчертан подземен кадастър

Заверка на копие на документ от технически архив

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

Презаверяване на скица, от издаване на която са изтекли 6 месеца

Извършване оценка за съответствие на инвестиционни проекти чрез приемане от ОЕСУТ

Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

Смяна на титуляра в разрешение за строеж

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заверка на заповедна книга