Административни услуги „Стопанско управление, общинска собственост и екология“

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ /задължително да се изписва вида на услугата/

 

  • Административни услуги „Зелена система“

Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

  • Административни услуги „Селско стопанство и екология“

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

  • Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“

Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване

Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Услуга 3122 Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости

Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект

Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Режим 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Режим 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуга 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Услуга 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Режим 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

  • Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Подаване на информация в община Елхово за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване съгласно Закона за туризма /Обн. ДВ. бр.30 от 26 март 2013г./

 

Издаване на разрешениe за удължено работно време

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в Областна дирекция „Земеделие”

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства

Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове

Приемане на документи за продажба на общинско жилище

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Настаняване в общинско жилище

Учредяване право на надстрояване и пристрояване

Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

Продажба на нежилищни имоти – общинска собственост

Учредяване право на строеж върху общински терени

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост

Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица

Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост

Договор за наем за ползване на общински терен

Участие в търг за концесии

Издаване на удостоверения за липса на задължения по договори за наем към общината

Предоставяне на помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгл. чл.19 от нрпурои №5 за срок от 4 години

Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР към ЗИД на ЗОС

Участие в жребий

Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица /чл.24г, ал.9 от ЗСПЗЗ/

Издаване на констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество

Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост

Изплащане на дължимите рентни плащания за ползването на собствената/ите/ или наследствена/и/ зем.земя/и/, съгласно заповед/и/ на директора на Областна дирекция „Земеделие”

Издаване на Удостоверение за липса на неизплатени задължения по чл.34, ал.6, във връзка с чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/

Издаване на разрешително за търговия на открито

Издаване на разрешително за амбулантна търговия

Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема

Удължаване срока на договор за наем на общинско жилище

Деклариране / демонтиране на гараж